Predmet razpisa: Sofinanciranje razvojnih, inovativnih in trajnostno naravnanih projektov, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki Italijanske in Madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v RS različnih manjših etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na kulture skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013 4. razvojno prioriteto "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in  prednostno usmeritvijo 4.3."Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti".

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Prijavitelji: Nevladne organizacije v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova za delovanje na področju kulture ter v svoji aktivnosti vključujejo vsaj eno od ranljivih družbenih skupin.

Vrednost razpisa: 4.000.000,00 €

Rok za oddajo prijav: 27.12.2012

Povezava

 

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 29 November 2012 19:52)